Menü
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

A KERAPOGRESS Kft.


Általános Szerződési Feltétele
i

1. Hatály, fogalmak

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) annak visszavonásáig hatályos. Jelen dokumentum a Szolgáltató és a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelők általános szerződéses jogait és kötelezettségeit, elszámolási és fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződéses feltételt hivatott meghatározni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy - Felek eltérő megállapodása hiányában - megrendelése minden esetben a Szolgáltató jelen ÁSZF-jének elfogadását is jelenti, bármely külön erre irányuló nyilatkozata nélkül is. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t - különös tekintettel a jogszabályi változásokra és üzletpolitikája megváltozására - módosítani.

 

-Szolgáltató: a KERAPROGRESS Kft.

 Szolgáltatónak minősül jelen ÁSZF vonatkozásában a tevékenységet végző szállító is.

-Megrendelő: a KERAPROGRESS Kft..-vel szerződéses viszonyban álló fél.

-Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

-Szerződés: A Felek szerződéses nyilatkozata és jelen ÁSZF együtt alkotják a Felek szerződését.

-Termék/Szolgáltatás: Megrendelő által megrendelt, Szolgáltató által szállított áru vagy teljesített szolgáltatás

-Eszköz: Szolgáltató által szerviz-tevékenység vonatkozásában szervízelendő gép, gépegység, stb.

Megrendelés

Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, ezek visszaigazolása, elfogadása, az egyedi, nevesített szerződések, valamint mindezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez elsődlegesen írásbeli forma szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok postai úton és e-mail útján, valamint személyes kézbesítéssel továbbíthatók, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített módjától eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem hoz létre szerződést. Ebben az esetben Szolgáltató konkrét teljesítési kötelezettsége csak akkor jön létre, ha Megrendelő kifejezetten elfogadta Szolgáltató ajánlatát.

A Megrendelésnek tartalmaznia kell különösen: a Megrendelő által megrendelt áruk/szolgáltatások megnevezését, a mennyiséget, különleges minőségi követelményeket, az áruk szállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának határidejét, az árat, a fizetési határidőt, stb.

A jelen ÁSZF és a Szolgáltató ajánlata elfogadottnak tekinthető, ha Megrendelő a Szolgáltató ajánlatát elfogadva megteszi a megrendelést vagy a Vállalkozó megrendelésre tett visszaigazolásában rögzítettekre 3 (három) napon belül bármilyen írásos formában nem tesz észrevételt vagy egyéb ráutalással, illetve a Termék átvételével annak tudomásulvételét kifejezésre juttatja. Szolgáltató ajánlati kötöttsége a 10 (tíz) nap lejártával megszűnik, ezen időszakot követően a szerződési kötelezettsége alól mentesülhet. Szolgáltató ajánlatára és teljesítésére kizárólag a megrendelésre tett visszaigazolása és a jelen ÁSZF együttesen a mérvadók abban az esetben is, ha Megrendelő eredeti megrendelésében más előírások szerepelnek.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy – Felek eltérő megállapodása hiányában – a Szolgáltató részére küldött Eszköz átvételekor készülő Szerviz munkalap aláírása, vagy a szervizszolgáltatás megrendelése minden esetben a Szolgáltató ÁSZF-jének elfogadását is jelenti, bármely külön erre irányuló nyilatkozat nélkül is.

Javítási szolgáltatás esetén az eszköz átvételét igazoló dokumentum aláírásával Megrendelő elfogadja, hogy az Eszköz a hiba feltárása érdekében Szolgáltató által szétszerelésre kerül, előfordulhat, hogy az eredeti állapotában a továbbiakban nem állítható helyre. Ezzel kapcsolatosan Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat Szolgáltatóval szemben. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Eszköz hibájának feltárását az erre vonatkozó műszaki alapelvek mentén (valamint Szolgáltató saját mérőeszközeinek védelme érdekében) csak szétszerelés alapján végzi, Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az Eszköz átadás-átvétel állapotában történő visszaszolgáltatásáért, amennyiben az Eszköz hibajavítására – bármely okból – nem kerül sor. Szolgáltató a hibafelvételt követően ajánlatot ad Megrendelő részére. Amennyiben a javítás során olyan körülmény merül fel, amely érdemben módosítja a hibafelvétel alapján készült ajánlatot, arról Szolgáltató soron kívül értesíti Megrendelőt. Megrendelő elfogadja, hogy az ajánlat átvételét követő 8 napon belül köteles Szolgáltató ajánlatára válaszolni, annak elfogadásával, vagy elutasításával, továbbá – amennyiben nem fogadja el Szolgáltató szervizelésre vonatkozó ajánlatát – köteles az Eszköz Szolgáltatótól történő elszállítására, valamint a bevizsgálás díjának megfizetésére.

Bármely, Szolgáltató által Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentum tulajdon- és szerzői jogát Szolgáltató kifejezetten fenntartja, ezeket a Megrendelő harmadik személy részére – Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - nem teheti hozzáférhetővé. Szolgáltató kötelezi magát, hogy a Megrendelő Szolgáltató rendelkezésére bocsátott bármely dokumentációját bizalmas anyagként kezeli. Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy harmadik fél oltalmi joga a Megrendelő megrendelésével érintett, azonban nem Szolgáltató tulajdonát képező termékre kiterjed-e, ezen a címen Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár.

A Szerződéses Nyilatkozat hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, különösen a terveket, jóváhagyásokat, technológia leírásokat, számlákat, jegyzőkönyveket és minden egyéb iratot is.

2. Teljesítés

A Szerződés alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelő által leadott Megrendelésben foglaltak szerint a Megrendelő részére árut szállít, illetve szolgáltatást nyújt.

A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat a Megrendelés szerinti specifikációnak megfelelően, a vonatkozó szakmai és valamennyi irányadó jogszabályi rendelkezéssel összhangban teljesíteni. A Szolgáltatások teljesítése során a Szolgáltató köteles figyelembe venni a Megrendelő érdekeit, és köteles a Megrendelő által előzetesen, vagy a szolgáltatásnyújtás során közölt elvárásokat teljesíteni. A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítéshez jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozó csak olyan személy lehet, aki rendelkezik a Szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai tapasztalattal. A Megrendelő a Szolgáltatás(ok) teljesítését legkésőbb a teljesítést követő 24 órán belül írásban, a Megrendelésben foglalt tartalommal igazolja és megküldi a Szolgáltatónak (Továbbiakban: “Teljesítési Igazolás”). A Megrendelő kizárólag akkor köteles a Teljesítési Igazolást kiállítani, ha a Szolgáltatások a Szerződésben foglaltak szerint kerültek teljesítésre. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás(ok) teljesítését követő 24 órán belül belül a Teljesítési Igazolást nem adja át Szolgáltató részére, és azt ezen határidőn belül nem kifogásolta írásban, abban az esetben a teljesítés szerződésszerűnek, és a Teljesítési Igazolás kiadottnak tekintendő, és Szolgáltató jogosulttá válik a számla 3. pontban foglaltak szerinti kiállítására.  A Megrendelő részéről a Megrendelésben megjelölt személy, mint kapcsolattartó jogosult a Szolgáltatások elfogadására és a Teljesítési Igazolás kiállítására.

Szolgáltató a rész- és előszállítás jogát fenntartja, külön megrendelői hozzájárulás nélkül is. Szolgáltató a Terméket a fuvaroztatás, szállítmányozás esetén csak és kizárólag a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítja, és csak a Megrendelő által megjelölt kockázati körben. Ha a Termék átadása Szolgáltatótól független körülmények miatt késedelmet szenved, a kárveszély a szállítási készre-jelentés napjától a Megrendelőre száll át, azonban - a Megrendelő külön kérésére és költségére - ebben az esetben is gondoskodik Szolgáltató a Megrendelő által igényelt biztosítás megkötéséről.

A szállítás során bekövetkezett, a Termék felhasználhatóságát nem akadályozó sérülés vagy a Termék mennyiségi hiánya miatt a Termék Megrendelő általi átvétele nem tagadható meg. Megrendelő köteles a terméket jelentéktelen hiányosságok észlelése esetén is átvenni, azonban a felfedezett hiányt és hibát az átvételtől számított 3 naptári napon belül köteles Szolgáltató felé írásban jelezni, ezen határidő lejártát követően elkésett kifogásnak minősül, annak minden jogkövetkezményével együtt.

A Termék átadás-átvétele szállítási bizonylat, vagy egyéb dokumentum Megrendelő általi aláírásával történik. Megrendelő nevében Megrendelő munkavállalója / alkalmazottja / megbízottja/ alvállalkozója / egyéb teljesítési segédje is jogosult a szállítási bizonylatot, vagy egyéb dokumentumot aláírni.

Szolgáltató ajánlatában szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Az érvényes teljesítési határidőt Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában adja meg, miután minden műszaki és szállítási kérdés a Megrendelővel tisztázásra került, és - erre irányuló vállalkozói igény esetén - a Megrendelő az esetleges előleget megfizette. A Termék szállíthatóságának, illetve a szolgáltatás elvégzésének készre-jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, abban az esetben is, ha annak elszállítása vagy feladása, illetve átadása bármilyen okból nem lehetséges.

Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Szolgáltató önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha a Szolgáltató felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűntéről Szolgáltató a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató a vis maior esetében jogosult – egyéb jogainak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/ vagy szükségleteinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szerződés fenntartása Vállalkozó érdekeinek egyéb jelentős sérelmét idézi elő.

Szolgáltató önhibáján kívül bekövetkező késedelme önmagában nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy felmondja azt, továbbá ilyen esetben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatt kártérítési igény nem támasztható.

Ha a teljesítés a Megrendelő kérésére húzódik el, Szolgáltató a Termék készre-jelentését követő 1 (egy) hónapon túl felszámítja a tárolási költséget, amely saját tárolás esetén a számlaösszeg legalább 12%-a. Amennyiben méltányos - írásban közölt – póthatáridőn belül sem kerülhet sor a teljesítésre, a további tárolás helyett Szolgáltató a Termék felett rendelkezhet, valamint új szállítási határidőt jelölhet meg. Szolgáltató jogosult ezen esetekben Megrendelővel szemben érvényesíteni az ezzel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is.

Helyszíni szervizszolgáltatás esetén Szolgáltató a Megrendelőnél végzi el elsődlegesen a hiba feltárási, javítási, üzembe helyezési, vagy karbantartási munkákat. Megrendelőnél végzett helyszíni szervizszolgáltatás esetén a Megrendelő köteles a helyi biztonsági előírásokról szóló felvilágosítást előzetesen megadni. Megrendelőnél végzett helyszíni szervizszolgáltatás során – garanciális munkák esetén is – a Megrendelő saját költségére és felelősségére közreműködik:

• az Eszközre vonatkozó releváns információkat, adatokat Szolgáltató rendelkezésre bocsátja,

• segíti a szerelési anyagok helyszínre szállítását, az alkatrészek és anyagok káros behatások elleni védelmét, az alkatrészek tisztítását,

 • igény szerint biztosítja az anyagmozgatási lehetőségeket, a szükséges készülékeket, nehézszerszámokat (pl. emelő stb.), illetve segédanyagokat,

• rendelkezésre bocsát a munkálatokhoz szükséges segéderőt, kezelő személyzetet megfelelő számban és meghatározott időre

• biztosítja az üzembe helyezés és a próbaüzemelés előkészítését, illetve végrehajtását,

• elősegíti az Eszközhöz való hozzáférést, biztosítja az Eszköz működtetését,

 • igény esetén a Szolgáltató szakemberei részére öltözési és tisztálkodási lehetőséget, valamint a szerszámok tárolásához zárható szekrényt biztosít;

• elősegíti a biztonságtechnikai feltételek megvalósulását, gondoskodik a helyszínen kezelendő veszélyes anyagok elhelyezéséről,

• és költségmentesen biztosítja a felhasználásra kerülő energiát, valamint az esetlegesen szükséges munkadarabokat.

Megrendelő együttműködésével lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató személyzete a munkálatokat késedelem nélkül megkezdhesse, illetve befejezhesse. A teljesítésre megjelölt határidő arányosan meghosszabbodik, ha a munkálatokat a Szolgáltatónak fel nem róható körülmények akadályozzák. A munkák ilyen elhúzódásából származó esetleges költségek Megrendelőt terhelik.

Az olyan Eszközökön végzett munkálatoknál, melyeknél a Szolgáltató szolgáltatása az Eszköz csak egy részére terjed ki, a Megrendelő felel az üzembe helyezésért. A szerelés, illetve üzembe helyezés előtt Szolgáltatót tájékoztatni kell az Eszköz működtetéséért felelős személy kilétéről. Amennyiben a Szolgáltató által használt gépek, készülékek, szerszámok vagy alkatrészek a munkavégzés helyén Szolgáltató önhibáján kívül megsérülnek, elvesznek stb., a bekövetkezett kárt a Megrendelő viseli.

Szolgáltató felelőssége csak és kizárólag az általa szervizelt Eszköz, vagy alkatrész vonatkozásában áll fenn, semmi esetre sem felel az Eszközzel, alkatrésszel érintett teljes gép, eszköz működése, annak hibátlansága vonatkozásában.

Amennyiben Szolgáltató a helyszíni hibakeresés alapján a hibát felismerte és az általa javítható, akkor Megrendelőnek lehetősége van a Vevőszolgálati munkalapon történő bejegyzéssel a Szolgáltató szervizszolgáltatásának megrendelésére.

Amennyiben Szolgáltató a helyszínen nem tudja megoldani az Eszköz javítását, úgy a Vevőszolgálati munkalapon további intézkedéseket javasol Megrendelő részére, mely újabb árajánlatnak minősül, melynek teljesítése akkor kezdődik, amikor Megrendelő kifejezetten elfogadja az új ajánlatot.

A helyszíni szervizszolgáltatás esetén Megrendelő köteles biztosítani olyan személy jelenlétét az Eszköz átadás-átvétele során, aki erre megfelelő megrendelői felhatalmazással rendelkezik. Ennek elmaradása esetén minden ebből a mulasztásból eredő felelősség kizárólag Megrendelőt terheli.

3. Szolgáltató díja, Fizetési feltételek

Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatásokat a Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljeskörűen teljesítette, a Megrendelésben meghatározott díj illeti meg (Továbbiakban: “Díj”). A Díj tartalmazza a Szolgáltatások ellenértékét, továbbá valamennyi költséget, ami a Szolgáltató részéről a Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerült (csomagolás, szállítás, stb. - kivéve a különleges szállítás és csomagolás eseteit, melyről Felek a Szerződéses Nyilatkozataikban rendelkeznek.)

A Megrendelő kérésére felmerült utazási költségeket a felek általi előzetes egyeztetés esetén viseli a Megrendelő.

A Teljesítési Igazolás kézhezvételét követően a Szolgáltató jogosult számla kiállítására. A Szolgáltató a számlát a teljesítés időpontjában hatályos adó- és számviteli szabályoknak megfelelően, egy eredeti példányban köteles a Megrendelő nevére kiállítani. A számla a kézhezvételtől számított 8 napon belül, a számlában megadott bankszámlára történő átutalással kerül kiegyenlítésre.

A Szolgáltató az egyes igazolt részteljesítések alapján jogosult a Díj arányos részéről számlát kiállítani.

Szolgáltató a késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától - a Ptk. 6:155. §-ban a gazdálkodó szervezetekre megjelölt mértékben - késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is.

4. Adatvédelem

Felek vállalják, hogy a Megrendelő által leadott egyedi Megrendelés során megadott kapcsolattartói személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (Továbbiakban: „GDPR”), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban: „Info tv.”) (együttesen „Adatvédelmi jogszabályok”) rendelkezéseinek megfelelően kezelik, kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésének céljára és annak lejártáig, illetve a mindenkor hatályos pénzügyi jogszabályok szerinti archiválás időtartama alatt kezelik, és más célra nem használják fel. Felek szavatolják, hogy az adatkezeléssel érintett munkavállalót, munkaviszonytól eltérő jogviszonyban tevékenységet végző természetes személyt vagy egyéb, szerződés alapján teljesítési segédként közreműködő természetes személyt, mint kapcsolattartót teljes körűen tájékoztatják a jelen Szerződésben megadott személyes adatok kezeléséről.

Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítése kapcsán részére továbbított személyes adatokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a Szerződésben előírt időtartam alatt a Szerződésben meghatározott Szolgáltatás Megrendelő részére történő nyújtása céljából kezeli, mindenkor a Megrendelő utasításainak betartásával. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa a Szolgáltatás nyújtásához esetlegesen felhasznált adatbázisok összeállítása és felhasználása során az Adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járt el, továbbá kijelenti, hogy ezen adatbázisok jogosultja, és jogosult azokat a Szolgáltatások céljára és a jelen Szerződés rendelkezései szerint felhasználni illetve a felhasználás jogát továbbadni a Megrendelő részére.

A Szolgáltató köteles minden technikai és szervezeti intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a jelen Szerződés teljesítése kapcsán esetlegesen felmerülő személyes adatok védve legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől és a jogtalan adatbirtoklástól, továbbá bármilyen adatvesztés, kár vagy változtatás ellen, és hogy csak azok férjenek hozzá a személyes adatokhoz, akik erre jogosultsággal rendelkeznek és kizárólag a jelen Szerződés teljesítésének érdekében. A Megrendelő általi aktív Szolgáltatás igénybevétel esetén, a Szolgáltató semmi esetre sem csökkentheti jelentős mértékben a jelen ÁSZF rendelkezései által nyújtott védelmet: a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak és legmagasabb technológiai fejlettségi szintnek megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezeti be annak érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje véletlen vagy jogellenes megsemmisüléssel vagy véletlen károkozással (ideértve a törlést), átalakítással (ideértve a visszaélést), illetéktelen kiadással, felhasználással vagy hozzáféréssel, továbbá bármilyen egyéb jogszerűtlen adatkezeléssel szemben. A Szolgáltató köteles továbbá hozzáférési korlátokat bevezetni és gondoskodik róla, hogy a hordozható eszközökre letöltött vagy elektronikusan továbbított személyes adatok kódolva legyenek. A Szolgáltató köteles olyan ellenőrzési mechanizmussal rendelkezni, mellyel rendszeresen vizsgálja és értékeli az adatkezelés biztonságát biztosító műszaki és szervezeti intézkedések hatékony működését.

A Szolgáltató a személyes adatokat harmadik személyeknek csak abban az esetben továbbíthatja, ha a továbbítást a Felek által megkötött Szerződés engedélyezi, vagy ha a továbbítás alkalmazandó jogszabályok alapján kötelező.

Mielőtt Szolgáltató az alvállalkozót megbízná, vagy a Megrendelő  által korábban jóváhagyott alvállalkozó mellé vagy helyett további alvállalkozót venne fel, a Szolgáltató ezen szándékáról köteles írásban értesíteni a Megrendelőt és haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amelyet az alvállalkozó Szolgáltató általi megbízásával kapcsolatosan a Megrendelő indokoltan kér. Az alvállalkozó kizárólag a Szolgáltató Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben kezelhetik a személyes adatokat, a Szolgáltató pedig gondoskodik arról, hogy az alvállalkozó a személyes adatokat más célokból ne kezeljenek. Mielőtt az alvállalkozónak hozzáférést biztosítana, vagy bármilyen feladatokat adna a személyes adatokkal kapcsolatosan, a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az adott alvállalkozó kötelező érvényű szerződést kössön a Szolgáltatóval, mely kötelezi az alvállalkozót arra, hogy legalább olyan szintű adatvédelmet biztosítson a személyes adatok védelmére, mint amilyet a jelen Szerződés ír elő. A Szolgáltató ugyanolyan teljes körű felelősséggel tartozik valamennyi általa igénybevett alvállalkozó eljárásáért, magatartásáért és mulasztásáért, mintha azt maga a Szolgáltató követte volna el.

A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy minden olyan személy, aki hozzáfér a jelen Szerződés teljesítése kapcsán esetlegesen felmerülő személyes adatokhoz, megfelelő tájékoztatásban, képzésben részesüljön a személyes adatok kezelése és őrzése vonatkozásában, és a személyes adatok bizalmas természetével tisztában legyenek.

A Szolgáltató nem adhat át harmadik személynek, illetve nem hozhat nyilvánosságra személyes adatot, hacsak nem kapott előzetesen írásbeli hozzájárulást az érintett személytől, mint jogosulttól. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy amennyiben tudomására jut, hogy az érintett személy bármely módon is tiltakozik személyes adatának kezelése, továbbítása ellen, úgy az erre vonatkozó információt azonnal írásban közli a Megrendelővel.

Amennyiben a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok védelme során bármilyen olyan probléma merül fel, amely a személyes adatok illetéktelen személy részére történő megismerésével járhat, illetve ilyen probléma felmerülése várható (Továbbiakban: „Adatvédelmi Incidens”), úgy a Szolgáltatónak írásban értesíteni kell a Megrendelőt a probléma leírásával, annak felmerülésétől számított 24 órán belül. oly módon, hogy az értesítés lehetőleg tartalmazza az eseménnyel érintett érintettek típusát és becsült számát, valamint a Megrendelő érintett nyilvántartásainak becsült számát, az incidens Megrendelőre és az Adatvédelmi Incidenssel érintett érintettekre gyakorolt hatását és a várható következményeket, valamint a Szolgáltató által tett korrekciós intézkedéseket. Amennyiben a Szolgáltató ezeket az információkat 24 órán belül nem tudja rendelkezésre bocsátani, úgy köteles megindokolni a Megrendelő felé a késedelmet.

A Szolgáltatónak a Megrendelővel teljes együttműködést kell biztosítania bármely panasz vagy kérelem kezelése során, amely a személyes adattal kapcsolatos.

A Szolgáltató az Adatvédelmi Jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezeti, ideértve a személyes adatok kezelését érintő nyilvántartásokat, és azokat kérésre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő vagy képviselői jogosultak megfelelő időben küldött értesítést követően, megfelelő titoktartási korlátozások betartásával, saját költségükre a Szolgáltató személyes adatok kezelését érintő rendszereit, szabályzatait és folyamatait auditálni. Évente legfeljebb egyszer végezhető ilyen audit, mely nem foglalja magában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Továbbiakban: „Hatóság”) által kért vizsgálatokat, melyeket a Hatóság bármikor vagy valamely Adatvédelmi Incidenst követően kérhet. A jelen pont szerinti vizsgálatokat követően a Megrendelő értesíti a Szolgáltatót arról, hogy miben nem tett eleget a jelen Szerződés szerinti adatvédelmi kötelezettségeinek. Az értesítést követően a Szolgáltató elvégzi az e kötelezettsége teljesítéséhez szükséges változtatásokat. A Szolgáltató köteles a Megrendelő kérésére annak rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, mely az Adatvédelmi Jogszabályok betartását igazolja.

A Szolgáltató előzetesen köteles tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan országról, amelyben a Szolgáltató és alvállalkozói a személyes adatok kezelését fogják végezni, és kötelesek betartani a Megrendelő ezzel kapcsolatos indokolt utasításait. Az Európai Gazdasági Térségen kívül személyes adat csak akkor továbbítható, ha: i) a továbbítás olyan országba történik, mely az Európai Bizottságtól pozitív megfelelőségi határozatot kapott, vagy ii) a továbbítás az adott esetnek megfelelően GDPR V. fejezetében törvényesen elfogadott módszerrel történik.

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, vagy ha arra a Megrendelőtől írásbeli utasítást kap, a Szolgáltató felhagy a személyes adatokat érintő minden tevékenységével, és a Megrendelő utasítása szerint a Szolgáltató által a Szerződés szerint kezelt személyes adatokat a Felek által kikötött formában visszajuttatja és/vagy visszavonhatatlanul törli és erre az alvállalkozóinak is utasítást ad. Amennyiben a Szolgáltatónak jogszabályok tiltják, hogy az ilyen személyes adatok egy részét vagy egészét megsemmisítse vagy visszajuttassa, úgy a Szolgáltató e személyes adatokat továbbra is bizalmasan kezeli és azokon más célból adatkezelési tevékenységet nem végez.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen fejezetben foglalt kötelezettségek megszegése a súlyos szerződésszegésnek minősül. A Megrendelő az erről történt tudomásszerzés esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. A fenti szerződésszegések esetén (függetlenül attól, hogy a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja vagy sem) a Szolgáltató köteles teljes mértékben kártalanítani a Megrendelőt és a Szolgáltató korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelőnél felmerült, a jelen pontban meghatározott adatvédelmi kötelezettségek megszegéséből eredő valamennyi kárért ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármely hatóság vagy bíróság által kiszabott bírság vagy kártérítés összegét, illetve az ilyen eljárásokkal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, ideértve az ügyvédi munkadíjat is.

5. Titoktartás

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy bizalmasan kezel, és harmadik személyek számára sem közvetlenül, sem közvetetten (pl.: munkavállalók vagy alvállalkozók útján) nem tesz hozzáférhetővé semmilyen tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelyet a Szerződést megelőzően vagy annak tartama alatt szerzett meg vagy kapott a Megrendelő tevékenységével összefüggésben, és amely közvetlenül a Megrendelőt, annak bármely üzletfelét, vagy azok tevékenységét, eljárásait, szolgáltatásait vagy termékeit érinti (Továbbiakban: „Üzleti Titok”).

A Szerződés értelmében a Szolgáltató visszavonhatatlanul kijelenti és elfogadja, hogy a Megrendelőnek megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a fentiekben hivatkozott Üzleti Titkok titokban maradjanak a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján.

A Feleket a titoktartási kötelezettség mind a Megrendelés teljesítése során, mind azt követően terheli. A Szolgáltató teljes mértékben felel e kötelezettség megszegéséért a Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, és köteles a Megrendelő részére minden ezzel összefüggésben felmerülő kárt megtéríteni.

A Felek kötelesek a Szerződés tartalmát bizalmasan kezelni a titoktartásra vonatkozó kötelezettségnek megfelelően, és a Szerződés tartalmát kizárólag olyan alvállalkozóik, képviselőik és munkavállalóik számára teszik megismerhetővé, akiket ugyancsak terhel a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség, és akik írásban vállalják, hogy betartják a Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget.

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről. Amennyiben a Megrendelő erről tudomást szerez, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Jótállás és szavatosság

Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló Szolgáltatóval szemben.

 A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás idő a Termék Megrendelő általi átvételének időpontjában kezdődik.

Szolgáltató a hibátlan teljesítéséért a Termékek esetén 1 (egy) éves, a szolgáltatások esetén 6 (hat) hónapos jótállást vállal, kivéve, ha eseti megállapodás, vagy szerződés, illetve ha a vonatkozó jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek. Minden, a Szolgáltató által szállított, de idegen Termékért csak abban az esetben és annyi jótállást vállal, amennyit a gyártó a Termék esetén nyújt. Szolgáltató jótállása csak a rendeltetésszerű használat közben meghibásodott Termékre vonatkozik. Megszűnik a jótállási kötelezettsége, ha a Terméket a Megrendelő megbontja, vagy szakszerűtlenül használja.

Szolgáltató elsődlegesen kijavítja, vagy - amennyiben a javítás nem lehetséges - telephelyén kicseréli azt a Terméket, amely bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtt fennálló okból - különösen a konstrukció, alapanyag vagy kivitelezés hibája miatt - hibásnak minősül. Továbbá amennyiben a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, vagy Szolgáltató nem vállalja, abban az esetben a kifogásolt Terméket a vételáron visszavásárolja vagy a hibás részek költségmentes visszajuttatása ellenében az eredeti megrendelésnek megfelelő új darabokkal térítésmentesen pótolja. A Termék visszaszállítása kizárólag Szolgáltató előzetes beleegyezése mellett történhet, ellenkező esetben a visszaszállítást nem kell elfogadnia, nem köteles annak költségét vállalnia, továbbá nem kötelezhető pótlás küldésére, illetve/és a Terméket a feladó költségére és kockázatára tárolja. Szolgáltató jótállási kötelezettségének teljesítésére kizárólag a telephelyén köteles, kivéve a helyszíni szerviz-, szerelési munkák esetén, mely esetekben a teljesítési hely a jótállási kötelezettség helyszíne. Szolgáltató telephelyén kívül történő jótállási kötelezettség teljesítése csak Megrendelő és Szolgáltató külön erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján lehetséges, azonban Megrendelő köteles az ezzel kapcsolatosan felmerülő vállalkozói többletköltséget megtéríteni.

A jótállás és a szavatosság nem terjed ki a szakszerűtlen működtetés, illetve hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás stb.), vagyis a Megrendelőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra, hibákra. Szolgáltató mentesül a jótállási és szavatossági kötelezettsége alól, ha a Megrendelő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja részére a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez az erre vonatkozó kiértesítés ellenére, továbbá, ha a Megrendelő vagy harmadik személy Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat a Terméken.

Megrendelő csak abban az esetben jogosult – a Szolgáltató egyidejű előzetes írásbeli értesítése mellett - a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani, és Szolgáltatótól méltányos költségtérítést igényelni, ha az eset sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, vagy ha a hiba elhárításában Szolgáltató indokolatlanul késlekedik.

A javítás, illetőleg a pótszállítás közvetlen költségeit - feltéve, hogy a reklamáció helytállónak bizonyult -, valamint a pótalkatrészt és a velejáró feladási költségeket Magyarország területén Szolgáltató vállalja.

A termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a javítás vagy a kicserélés időtartamával meghosszabbodik.

A fentieken túlmenően a Megrendelő egyéb igényt nem támaszthat, különösen nem a következményi károk (pl. termeléskiesés, gépkárosodás) megtérítésében.

A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, ezen kötelezettségének nem tudott eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Termék javítása nem Szolgáltató jótállási kötelezettségébe tartozik, úgy Megrendelő köteles Szolgáltatónak a javítással összefüggő minden felmerült és igazolt költségét és kárát megtéríteni.

A rendelkezésre álló Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) értelmében minden esetben a vásárló köteles ellenőrizni, hogy a kiajánlott termék valóban megfelel az igényeinek. A vásárlónak tudomásul kell vennie, hogy a visszavásárlás lehetősége a cégünk kizárólagos döntése alapján csak bizonyos esetekben merülhet fel.

7. A Szerződés megszűnése

Felek a Szolgáltató teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhatnak a szerződéstől, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatják.

Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél a Szerződésből eredő kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegés kiküszöbölésére irányuló írásbeli felhívás ellenére, a felhívásban megadott határidőn belül a szerződésszegést nem orvosolja. Ezen felül, a sérelmet szenvedett Fél kártérítést követelhet a másik Féltől a szerződésszegésből eredő kár miatt. Amennyiben szerződésszegésre kerül sor (függetlenül attól, hogy a sérelmet szenvedett fél gyakorolja-e az azonnali hatályú felmondás jogát), a szerződésszegő fél korlátlanul felel minden olyan kárért, ami a másik Félnél a fenti kötelezettségek megszegése miatt következik be, különösen, de nem kizárólag bírság vagy bármely hatóság, bíróság által megállapított fizetési kötelezettség, továbbá minden költség, amely az adott eljárással összefüggésben merült fel, beleértve az ügyvédi költséget is.

Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, a másik fél székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

Záró rendelkezések

Egyik fél sem jogosult a Szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni.

A jelen ÁSZF-től eltérő, azt kiegészítő, vagy módosító bármilyen nyilatkozat kizárólag akkor juttatható érvényre, ha azt Szolgáltató írásban visszaigazolta. Írásbelinek minősül a fax vagy e-mail útján adott közlés is.

A Szerződéses Nyilatkozatok vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti további rendelkezéseinek érvényességét. Felek az érvénytelen rendelkezés helyett kötelesek olyan érvényes rendelkezést elfogadni, mely a Felek eredeti szerződéses szándékához legközelebb áll.

Felek megállapodnak abban, hogy az egymás címére a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Felek megállapodnak, hogy a napi ügymenettel kapcsolatos egymás közötti írásbeli kommunikáció alapvető - a jogszabályokban meghatározott eseteken felüli - formájaként az e-mailen történő levelezést is elfogadják.

Felek között a Szerződéses Nyilatkozatok és jelen ÁSZF együttműködésük és jogviszonyuk valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződéses Nyilatkozatokba és a jelen ÁSZF-be nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

A jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A Felek a közöttük felmerült jogvitát igyekeznek elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálására az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.